1.   Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.goodfoods.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https:/goodfoods.pl  za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Natacha Leban Food. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1.   Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem - https:/www.goodfoods.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem https:/www.goodfoods.pl prowadzony jest przez Natacha Leban Food.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

 

a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego.

c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer lub nowszą przeglądarke internetową 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Natacha Leban Food zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.goodfoods.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 1.   Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Natacha Leban Food może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu

Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę Natacha Leban Food  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Natacha Leban Food

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy Natacha Leban Food

3.6.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy

Natacha Leban Food,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1.   Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.goodfoods.pl, dokonać wyboru towaru z oferty sklepu , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)  przedmiotu zamówienia,

b)  jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)   wybranej metody płatności,

d)  wybranego sposobu dostawy,

e)  czasu dostawy,

4.5.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Natacha Leban Food umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8.  Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 1.   Dostawa

5.1. Dostawa Towarów na terenie Europy odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską [lub inne metody dostawy jak np. dostawa transportem własnym lub możliwość osobistego odbioru]. W razie nietypowej przesyłki ustalamy koszt indywidualnie .

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 21 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz paragon lub fakturę VAT.

5.4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku kosztów dostawy. Koszty wysyłki wynoszą: 18 zł w przypadku płatności przelewem bankowym, 23 zł w przypadku wyboru opcji za pobraniem. Sprzedający zastrzega sobie iż w przypadku nie naliczenia kosztów dostawy w wyniku błędu programu obsługującego sklep internetowy koszty te zostaną naliczone, a Klient zostanie o tym uprzednio poinformowany telefonicznie bądź mailowo. 

 

 

 1.   Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty :  

a)  przelewem na numer konta bankowego 

b)  płatnością w systemie Przelewy24.pl

c) gotówka

 

 

 

 1.   Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi przysługuje prawo odstąpić od umowy kupna - sprzedaży zawartej na odległość w terminie
14 dni, a w przypadku produktów z krótką datą przydatności do spożycia (poniżej 100 dni) w terminie 3 dni od dnia dostarczenia towaru. W celu odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować o tym Sklep składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub telefonicznie. W celu uniknięcia nieporozumień preferowaną formą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest forma pisemna (e-mail, poczta tradycyjna).

 • Zwrotu towaru należy dokonać w terminie 14 dni, a w przypadku produktów krótkoterminowych w okresie 3 dni od dnia dostawy, dołączając dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury Vat na adres firmy: Natacha Leban Food, Morawsko 20, 37-514 Munina. Przed wysyłką zalecamy powiadomić Sklep poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny: food@wloknisci.pl, tel: + 48 507 226 719
 • Koszty zwrotu towaru pokrywa Konsument. 
 • Sklep zwraca Konsumentowi wartość zakupionego towaru. Zwrot kwoty na konto Klienta dokonywany jest w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu.
 • Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania (nie może być otwarty), powinien być kompletny, w opakowaniu, które uniemożliwia jego uszkodzenie. Produkt winien być w stanie niezmienionym i nie uszkodzonym.

 

 

 1.   Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Ponieważ przedmiotem świadczenia umowy przez www.goodfoods.pl są towary spożywcze, które po otwarciu nie nadają się ze względów higienicznych do dalszej sprzedaży, Klientowi który otworzy fabryczne opakowanie produktu, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Klientowi przysługuje zawsze prawo do reklamacji.

 

 

Reklamacja - towar niezgodny z opisem

 • W razie niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie poinformować sklep wysyłając reklamację wraz z uzasadnieniem na adres sklep@goodfoods.pl . W takim wypadku dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące klienta.
 • Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru w przypadku stwierdzenia w procesie reklamacyjnym dostarczenia przez Sklep towaru niezgodnego z opisem. 
  W takim przypadku Klientowi zostanie zwrócona kwota zakupionego towaru oraz poniesiony koszt transportu. Koszty transportu nie zostaną zwrócone jeżeli Klient zamówił kilka produktów a reklamuje jeden z nich. Zwrot towaru odbędzie się na koszt Sklepu. Sklep wyśle po towar swój transport lub skorzysta z usług firmy spedycyjnej. 
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od daty otrzymania

 

Reklamacja - towar uszkodzony

 • W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, Klient powinien niezwłocznie poinformować sklep wysyłając reklamację wraz z dokumentacją fotograficzną na adres sklep@goodfoods.pl
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie, towar zostanie wymieniony na nowy lub Klientowi zostanie zwrócona kwota zakupionego towaru oraz poniesiony koszt transportu. Koszty transportu nie zostaną zwrócone jeżeli Klient zamówił kilka produktów a reklamuje jeden z nich.
 • Przed odebraniem przesyłki prosimy sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie (czy opakowanie zewnętrzne nie nosi śladów uszkodzeń, wgnieceń itd). W przypadku widocznych uszkodzeń zewnętrznych, zalecamy otworzenie paczki przy kurierze i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru odmowę przyjęcia przesyłki, spisanie protokołu szkody. Protokół szkody prosimy przesłać wraz z reklamacją na adres sklep@goodfoods.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od daty otrzymania

 

 1.   Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Natacha Leban Food  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Natacha Leban Food  wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego  www.goodfoods.pl

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Natacha Leban Food, Morawsko 20, 37-514 Munina, mailowo pod adres sklep@goodfoods.pl.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Natacha Leban Food  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1.   Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Natacha Leban Food  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Natacha Leban Food 

a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Natacha Leban Food  

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.